Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Διάγνωση και βασική ιατρική φροντίδα
  • Συμβουλευτική και κινητοποίηση
  • Ομαδική και ατομική θεραπεία
  • Επανένταξη και πρόληψη υποτροπής
  • Συμβουλευτική οικογένειας
  • Πρακτική άσκηση σε τεχνικά επαγγέλματα